Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище

Назад към специалности

Професионална квалификация: магистър-педагог-детски и начален учител
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: редовна, задочна

Основна цел на обучението по специалността “Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище” е да осигури високо квалифицирани специалисти, които да умеят да организират и провеждат научно-изследователска и методическа дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование.

 • Професионалното предназначениена завършващия магистър - педагог е да организира и провежда учебна, възпитателна и научно-методическа дейност в предучилищните и началните училищни заведения; да овладее знания за планиране, организация и провеждане на емпирични педагогически изследвания в сферата на предучилищното възпитание и началното образование, както и умения за анализ и оформление на резултатите от тях.
 • Фундаментална подготовка,включваща Философия на образованието, Методология на научно-педагогическото изследване, Математико-статистически методи, Мениджмънт в образованието, Педагогическа прогностика и др. Тя дава възможност на учителя да ръководи компетентно педагогическия процес в детската градина и началното училище на базата на задълбочени научно-изследователски познания за детето и ученика от психологически и социален аспект.
 • Основни знания по дисциплините: Съвременни технологии в началното училище и предучилищното образование и възпитание, Възрастова и диференциална психодиагностика, Педагогическа валеология, Екологично възпитание, Социално-психологически проблеми на семейното възпитание, Институции на работа с деца и ученици и др. Педагогическата подготовка гарантира осъществяването на професионалните функции на детския и начален учител. Увеличават се възможностите на магистър-педагога да работи с различни обществени институции.
 • Специалната педагогическа подготовка на бъдещите детски и начални учители с образователна и квалификационна степен “магистър” се осъществява с цел изграждане на педагогически подход и възможност за организиране и провеждане на научно-изследователска и методична дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование. Тя обхваща дисциплини като: Педагогическа конфликтология, Извънкласна и извънучилищна възпитателна дейност, Художествено-естетически дейности в детската градина и началното училище и др.
  Завършилият магистърска степен студент трябва да притежава следните умения:
  • Да организира и провежда учебна, възпитателна и научно-методическа дейност в предучилищните и началните училищни заведения;
  • Да провежда диагностично-прогностична дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст;
  • Да организира и извършва консултантска и културно-просветна дейност в обществени организации, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст;
  • Да извършва организационно-управленческа дейност в детските градини, училищата и обслужващите звена от системата образованието;
  • Да взаимодейства и сътрудничи със семейството, обществени и държавни органи, неправителствени организации, медии и др;
  • Да овладее и прилага специални способи, похвати, форми и средства за ръководене на учебната, трудовата, битовата, класната и извънкласната дейност на учениците в началното училище;
  • Да съпреживява хуманните прояви на другите и да има способност за личностна хуманна изява в ежедневните отношения, устойчивост в хуманните проявления. Да формира и развива гражданско поведение на децата и учениците;
  • Да насърчава и поощрява децата със задръжки в развитието им или с тежко социално положение, което затруднява възможността им да учат, и да създава при необходимост допълнителни ресурси в тяхна помощ;
  • Да работи в интеркултурна среда и осъществява интеркултурен диалог.
 •  

   
   
     

     Работно време със студенти
  Студентски офис
  09:00 - 12:00 ч.
  13:00 - 15:00 ч.
  Каса
  09:00 - 12:00 ч.
  13:00 - 15:00 ч.
  Копирен център стая 224
  10:00 - 12:00 ч.
  13:00 - 14:00 ч.
  Почивни дни
  Събота
  Неделя
     
   
   
   
   
  Copyright © 2012
  www.fs.uni-ruse.bg
    Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти