Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики

Назад към специалности

Професионална квалификация: социален педагог
Образователно-квалификационна степен: магистър
Срок на обучение: 2 години (3 семестъра)

Основната цел на обучението по специалността “Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики” е да осигури задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на управлението, контрола и методиката на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности.
Професионалното предназначение на завършващия социален педагог е да овладее знания за организационните стратегии при осъществяване на превантивно-възпитателна дейност, при внедряване на социално-педагогически технологии в практиката на правоохранителните и ресоциализиращите институции.
Магистърът-педагог от специалността “Превенция на престъпността” получава професионална подготовка в областта на наказателното право, институционалните функции, възпитанието на деца и възрастни с девиантно поведение, превенция на социалните рискове и пробационните практики.
Обучението трябва да бъде изградено на:
• Фундаментална педагогическа и психологическа подготовка, включваща знания за възпитанието на подрастващите в условия на рисково общуване, за преодоляване на социални конфликти в групите, за внедряване на социално-педагогически технологии в правоохранителните и ресоциализиращите институции.
• Основни знания за наказателно-правната и превантивно-педагогическата политика на държавата, за противодействие на асоциалното поведение и престъпността, за развитие на институциите при упражняване на граждански контрол в съответствие с международните стандарти.
• Специализираща подготовка, отнасяща се до индивидуализиране на въздействието към подрастващите с девиантно поведение и към пранонарушителя; до промяна на стратегиите на работа на институциите за контрол и превенция на престъпността; до подпомагане социалната роля на правото и администрирането в правосъдието.
Завършилият магистърска степен студент трябва да притежава следните умения:
• да прилага творчески подход в противодействието на детското асоциално поведение и поведението на възрастните;
• да осъществява комплексна възпитателно-превантивна, корекционна и пробационна дейност чрез използването на методи за диагностика на поведенческите асоциални прояви в обществото и социалните групи;
• да използва публичната комуникация и публичните организации за превенция на социалните рискове при деца и възрастни;
• да проучва и анализира възможностите на специализираните институции по контрол и превенция на престъпността в съответствие с българското законодателство и международните правни норми.

 
 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти