Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->Комуникативни техники и педагогически умения

Назад към специалности

Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: задочна

Магистърският курс има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като педагогически съветници и консултанти, както в училищната мрежа, така и във всички видове неправителствени организации и специализирани (държавни и частни) институции за работа с деца и младежи.
Обучението е в задочна форма с продължителност три семестъра, като курсът завършва с разработване и защита на дипломна работа. Подготовката включва:

  • социално-психологически тренинг за социално общуване и за подбор на педагогически кадри;
  • реторика и личностна култура;
  • психолингвистика;
  • общуване в условията на билингвизъм;
  • литературната игра в сферата на комуникациите, техники за създаване на езиков текст;
  • интеркултурен подход в обучението по литература;
  • психология и етика на комуникацията;
  • педагого-психологическа диагностика, невербални комуникативни умения, комуникативни стратегии в обучението;
  • сензитивен тренинг и имиджов ефект;
  • изучаване на английски или френски език за специални цели и др.

Магистратурата се реализира в две направления – задължителни и избираеми дисциплини. Обучението осигурява: знания за теоретичните основи в областта на педагогическото консултиране; знания и умения за прилагане на различни комуникативни техники и стратегии относно ефективното обучение и развитие на всички ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност; знания и умения за прилагане на различни техники и стратегии за индивидуално и групово консултиране за преодоляване на конфликтни ситуации в класа, училището, неформалната група.
Магистърският курс е предназначен за завършилите бакалавърска степен от областите на висшето образование: педагогически науки; хуманитарни науки; социално-стопански и правни науки и всички останали науки, притежаващи учителска правоспособност.

 

 
 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти