Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

 

РАЗРАБОТКИ ПО ФОНД НАУЧНИИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2010 г.

ПРОЕКТ 2010 – ФСс - 01
Тема на проекта: Изследване на възможностите за ефективно използване на електрическата енергия при честотно регулиране на електрозадвижвания
 с асинхронни двигатели
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2011 г.

ПРОЕКТ 2011 – ФСс - 01
Тема на проекта:  Изследване на педагогическата ефективност от приложението на методическия  конструкт. Изследване в действие при подготовката на учители по английски език за системата на средното образование
Ръководител - доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова

ПРОЕКТ 2011 – ФСс - 02
Тема на проекта: Интерактивност и обобщение по „Човекът и природата” в V
и VI клас.
Ръководител – доц. д-р Тодорка Жекова Стефанова

ПРОЕКТ 2013
Тема на проекта: «Културно-историческо наследство»
Ръководител: доц. д-р Р. Лебедова.
Участват 4 студенти от специалността Български език и английски език IV курс.
Финансиращ орган – Фонд Научни изследвания на Русенския университет чрез националния Фонд Научни изследвания към МОМН.
Постигнати резултати – Създадена студентска учебно-изследователска лаборатория “Културно-историческо наследство” (зала 436). Участие на студентите в Студентска научна сесия на Филиал-Силистра с 4 доклада, отпечатани в поредицата СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ’13.

Проект 2013
Тема на проекта: Създаване на интерактивна образователна среда при обучението на студенти по физика и информатика.
Ръководител: доц. д-р Т. Богданова.
Участват: 5 студенти от специалността Физика и информатика.
Постигнати резултати: разработване на концептуален модел относно възможностите за адаптиране на интерактивните методи към учебното съдържание на физични и информатични дисциплини; създаване на виртуална образователна среда с дидактически разработки, обвързани с учебното съдържание и насочени към постигане на високо качество на обучението. Участие на студентите в Студентска научна сесия на Филиал-Силистра с 4 доклада, отпечатани в поредицата СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ’13.

Проект 2013
Тема на проекта: Изследване културната семантика на славянската книжнина.
Ръководител: доц. д-р П. Трендафилова.
Участват 3 преподаватели, 2 докторанти и 4 студенти от специалностите Български език и френски език, Български език и английски език.
Финансиращ орган – Фонд Научни изследвания на Русенския университет чрез националния Фонд Научни изследвания към МОМН.
Постигнати резултати: Проучени са културните ценности и константи, документирани в писмените свидетелства на славянската книжнина и чертаещи ярка българска следа, намерила отражение в родствени и неродствени езици. Разработени са глави от 2 дисертационни труда. Участие на докторантите и студентите в Студентска научна сесия на Филиал-Силистра с 4 доклада, отпечатани в поредицата СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ’13.

back

 
 

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти